تحلیل، طراحی و ارزیابی معماری فرآیندی

همسویی فرآیندهای عملیاتی با اهداف عالی سازمان از یکسو (یکپارچگی عمودی) و انسجام و یکپارچگی بین فرآیندهای مختلف از سوی دیگر (یکپارچگی افقی)، مستلزم تدوین طرحی کلان از فرآیندهای کسب‌وکار و ارتباطات فی مابین آن ها و نحوه تحقق اهداف کلان از مجرای فرآیندهای مذکور می باشد. این امر از طریق معماری فرآیندی صورت می گیرد.

عمده خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر است:

  • تحلیل و طراحی معماری فرآیندی (Business Process Architecture)
  • مدیریت فرآیندهای سازمانی (Business Process Management-BPM)
  • شناسايي و استخراج فرآيندهای کسب‌وکار (عملیاتی، پشتیبانی و مدیریتی)
  • بازطراحی فرآیندهای سازمانی (Business Process Reengineering-BPR)
  • ارزیابی بلوغ فرآیندی
process-analysis

تجربه مشتری

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!