کارکردهای سیما

حسابداری قیمت تمام شده

 • ایجاد امکان شفافیت قیمت تمام شده به تفکیک هر تست در هر بازه زمانی در آزمایشگاه‌های مرکزی برای همه اعضا
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده برای هر تست در بازه‌های زمانی مختلف و برای تعرفه‌های مختلف در هر آزمایشگاه به صورت خودکار
 • ارائه نسبت هزینه‌های مختلف آزمایشگاه در قالب داشبوردها و نمودارهای مقایسه‌ای
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده برای تمام تست‌های یک بخش
 • لحاظ کردن پارامترهای سرمایه‌ای، هزینه‌ای ثابت و متغیر به صورت هم‌زمان برای محاسبه قیمت تمام شده
 • لحاظ کردن تاثیر تغییرات زمانی بر قیمت تمام شده
 • افزایش دقت محاسبه قیمت تمام شده با استفاده از داده‌های واقعی تجمیع شده در شبکه
 • محاسبه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به تفکیک تست/بخش در هر آزمایشگاه
 • محاسبه هزینه استهلاک تجهیزات و دارایی‌ها
 • محاسبه هزیه سرمایه‌گذاری در هر آزمایشگاه
 • ایجاد امکان مقایسه تطبیقی هزینه تمام شده در هر آزمایشگاه با آزمایشگاه مرکزی و هزینه تمام شده در سایر آزمایشگاه‌ها
 • امکان آنالیز حساسیت قیمت تمام شده براساس پارامترهای مختلف مانند حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری در بازه‌های زمانی مختلف
 • امکان اجرای طرح‌های توجیهی اقتصادی (محاسبه نقطه سر به سری، ROR و…) برای سرمایه‌گذاری در حوزه آزمایشگاهی
 • افزایش دقت محاسبه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در حوزه آزمایشگاهی با استفاده از داده‌های تجمیع شده در شبکه
 • خوشه‌بندی آزمایشگاه‌های موجود در شبکه براساس پارامترهای مختلف
 • امکان تنظیم تعرفه‌ها و پارامترهای شبکه‌ای دیگر براساس نتایج خوشه‌بندی