کارکردهای سیما

حسابداری و گزارش مالی

 • ساخت گزارش از تست‌های انجام شده توسط آزمایشگاه پردازش‌کننده به تفکیک هر آزمایشگاه منفرد
 • نمایش گزارش برای هر دو آزمایشگاه مبدا و آزمایشگاه مقصد
 • فیلتر کردن گزارش بر اساس آزمایشگاه و تاریخ ارسال
 • نمایش تعداد تست انتقالی به صورت مجزا برای هر تست
 • نمایش مبلغ کل تست‌ها پیش از اعمال تخفیف و پس از اعمال تخفیف، مطابق قرارداد بین هر دو آزمایشگاه
 • چاپ گزارش با سر برگ و اطلاعات هر آزمایشگاه به صورت شخصی سازی شده
 • نمایش پذیرش‌های انتقالی و تست‌های متناظر آن
 • ساخت گزارش مالی مربوط به هر آزمایشگاه مطابق قرارداد تعیین شده
 • نمایش مبلغ واحد هر تست با تعرفه‌ی آزاد
 • نمایش مبلغ کل قابل پرداخت برای هر بازه‌ی زمانی با در نظر گرفتن تخفیف
 • نمایش اطلاعات هر پذیرش مانند نام بیمار، تاریخ پذیرش و شماره پذیرش
 • نمایش اطلاعات مالی آزمایشگاه نظیر مبلغ قابل پرداخت پیش از اعمال تخفیف و پس از اعمال تخفیف
 • گزارش خلاصه صورت‌حساب بیمار بستری یا مشروح آزمایشات و مبالغ مربوطه جهت (ارائه به بیمه با فرمت‌های مختلف)
 • لیست مشروح بیماران به همراه مشروح آزمایشات و مبالغ آنها با امكانات فیلتر مختلف
 • لیست‌های بیمه مختلف برای بیماران جهت ارائه به بیمه‌ها
 • گزارش شرح تخفیف‌های داده شده به بیماران
 • گزارش كاركرد مالی آزمایشگاه با امكان فیلتر بر روی پارامترهای مختلف
 • گزارش آمار بیماران بدهكار و تسویه حساب شده و … (مغایرت صندوق)
 • گزارش و چاپ بیمه برای بیمه‌های تامین اجتماعی – خدمات درمانی – ارتش – شهرداری و تولید فایل XML برای هر کدام
 • گزارش و چاپ بیمه برای بیمه‌های تکمیلی
 • امکان ایجاد گزارش مالی با فیلدهای دریافتی نقدی و غیرنقدی، تخفیف و مجموع برای پذیرش‌های جدید، اصلاح و ابطال شده، تسویه و مجموع هر کدام به تفکیک برای هر کدام از مسئولین صندوق آزمایشگاه بر اساس فیلترهای تاریخ یا شماره پذیرش