جوابدهی

کارکردهای سیما

جوابدهی

 • درج نرمال رنج برای تست‌های ارسالی بر اساس کیت‌های آزمایشگاه پردازش‌کننده به صورت خودکار
 • تغییر رنگ بخش جوابدهی شده، کنترل کیفی، امضا و چاپ شده متناسب با رنگ‌های مشخص شده برای آیکن‌های آن‌ها
 • نمایش تصویر جواب‌های آزمایشات تصویردار در قسمت تصاویر جوابدهی بیمار پس از دریافت تصاویر از تجهیزات به صورت اتوماتیک و چاپ آن‌ها
 • امکان جوابدهی، کنترل کیفی، امضا و ارجاع تست‌های ارسالی تنها در آزمایشگاه دریافت‌کننده در راستای اعمال منطق شبکه‌ای
 • ایجاد امکان عدم نمایش نتایج تست‌های ارسالی برای آزمایشگاه ارسال‌کننده تا امضا شدن تست‌ها توسط آزمایشگاه پردازش‌کننده
 • امکان نمایش همه جواب‌های بیمار در پذیرش‌های پیشین برای هر تست در گستره شبکه
 • ایجاد امکان جوابدهی از طریق کل آزمایشگاه‌های عضو شبکه برای مخاطبین
 • جستجوی جوابدهی بیمار بر اساس فیلترهای متنوع مانند نام بیمار، کد پذیرش، تاریخ پذیرش، تاریخ جوابدهی، شماره پذیرش، بخش، وضعیت نمونه، آزمایشگاه ارسال‌کننده یا دریافت‌کننده نمونه، باردار یا یائسه بودن بیمار و …
 • امکان جستجوی بیماران جوابدهی شده به منظور کنترل کیفی و امضای جواب تست‌های آنان
 • امکان جستجوی بیماران به منظور چاپ جواب آن‌ها به صورت یکباره و پشت سرهم به کمک فیلترهای متنوعی مانند نام بیمار، کد پذیرش، تاریخ پذیرش، تاریخ جوابدهی، شماره پذیرش، بخش، وضعیت پذیرش، وضعیت مالی، آزمایشگاه دریافت‌کننده نمونه، باردار بودن بیمار یا اورژانسی بودن تست‌ها
 • تعریف فرمول‌های جوابدهی برای آزمایشات
 • اعمال کدهای میانبر جواب‌های آماده در جوابدهی آزمایشات جهت جوابدهی سریع‌تر
 • امکان جوابدهی چندین تست به صورت همزمان با استفاده از جواب‌های آماده گروهی
 • به‌روزرسانی نرمال رنج‌های تمام مراجعات بیمار در صورت لزوم
 • انتقال مستقیم به جوابدهی بیمار قبلی و بعدی مطابق لیست جستجو شده
 • امكان چاپ جواب یك بخش یا تمام بخش‌های بیمار با فشردن یك كلید
 • تفكیك جواب‌های تایید شده و جواب‌های تائید نشده
 • چاپ بخش آماده و همه بخش‌ها از جواب آزمایشات بیماران
 • عدم تغییر نرمال رنج جواب‌های قبلی با تغییر یافتن نرمال رنج‌های كیت‌های آزمایشی
 • نمایش وضعیت جواب، واحد اندازه‌گیری، کامنت، جواب‌های قبلی و نرمال رنج هر تست در کنار آن
 • متمایز نشان دادن تست‌های دیفرنشیال در چاپ جواب
 • تغییر رنگ نتیجه تست متناسب با مقدار نرمال رنج
 • تغییر رنگ تست در صورت اورژانسی بودن آن
 • قابلیت ثبت زیرنویس برای هر بخش در چاپ جواب بیمار
 • متمایز کردن تست‌های خارج از محدوده نرمال در چاپ جواب بیمار
 • قابلیت ثبت کامنت در تست ارجاعی
 • ایجاد تمایز بین تست‌های سرگروه و زیرگروه
 • نمایش زیرتست‌های یک تست دقیقا در ادامه تست اصلی
 • امکان مرتب کردن بیماران در جستجوهای جوابدهی براساس فیلترهای مختلف
 • نمایش نام محل نمونه‌گیری تست‌های هر بیمار در جستجوهای مختلف جوابدهی
 • امکان چاپ و گزارش‌گیری از تست‌های ارجاع شده و نیازمند تکرار از همه بخش‌ها یا بخش مورد نظر و لینک به جوابدهی فرد یا فرم اصلاح پذیرش بیمار
 • امکان جوابدهی بیماران بر اساس تست‌های خاص
 • امکان جوابدهی بیماران بر اساس لیست کار تعریف شده
 • جوابدهی پاپ اسمیر و پاتولوژی بیماران با در نظر گرفتن بهره‌گیری از آخرین استانداردهای تولید و چاپ جواب
 • امکان استفاده از جواب‌های استاندارد و آماده به منظور سهولت کار متخصص آزمایشگاه در جوابدهی پاتولوژی و پاپ‌اسمیر
اشتراک گذاری مطلب :
آخرین دیدگاه‌ها