سیستم مدیریت و کنترل پروژه

(Enterprise Project Management (EPM

معرفی راهکار

در سازمان‌های پروژه محور اطلاع دقیق از وضعیت پروژه‌های واحدهای مختلف و اجرای پروژه‌ها با زمان، هزینه و دامنه مورد نظر و کیفیت مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر موجب شده مدیران همواره دغدغه در اختیار داشتن ابزاری که در هر لحظه وضعیت پروژه‌های سازمان آنها را از ابتدای فرآیند پیشنهاد پروژه تا انتهای فرآیند اختتام و ثبت درس آموخته‌های پروژه ثبت و ضبط می کند، در ذهن داشته باشند تا بتوانند روند پیشرفت پروژه‌ها، مدیریت و کنترل پروژه و دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را تحت نظر داشته و در مواقع ضروری تصمیماتی حیاتی در جهت بهبود روند حرکتی سازمان اتخاذ کنند.

سیستم مدیریت و کنترل پروژه

امکانات

 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه (Project planning/ Scheduling)
 • تعریف پروژه/زیرپروژه (Project/Sub project)
 • نمایش گانت چارت (Gantt Chart)
 • تعریف ارتباط بین فعالیت‌ها (Task Relation)
 • ثبت پیشرفت فعالیت (% Complete)
 • ارجاع فعالیت به کاربران (Work Assignment)
 • مدیریت فعالیت (Task Management)
 • مدیریت منابع (Resource Management)
 • مدیریت هزینه (Cost Management)
 • مدیریت ریسک (Risk Management)
 • مدیریت پرتفو

مزایای پیاده‌سازی

 • مدیریت موثر منابع
 • استانداردسازی فرایندهای مدیریت و پایش پروژه
 • اندازه‌گیری و ردیابی عملکرد پروژه‌ها
 • هم‌راستا نمودن پورتفولیوهای انتخابی با استراتژی کسب‌وکار

تجربه مشتری

تصاویری از محیط نرم‌افزار