عنوان پروژه: مدلسازی، بازطراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای اداره‌ی کارگزینی اعضای هیئت علمی

معرفی اداره کارگزینی دانشگاه علم و صنعت ایران

اداره کارگزینی دانشگاه علم و صنعت ایران، به واسطه تعامل مستقیم و غیرمستقیم با اعضای هیئت علمی و کارمندان، یکی از مجموعه‌های مهم در بخش مدیریت امور اداری دانشگاه می‌باشد. تعدد وظایف این اداره، تعداد بالای اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه و همچنین جذب اشخاص جدید به عنوان هیئت علمی و کارمندان برای بخش‌های مختلف دانشگاه این اداره را با چالش‌های مهمی در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت اطلاعات، انجام فرآیندها و رسیدگی به امور مختلف تعریف شده، پاسخگویی به نیاز مخاطبان خود، مدیریت بهینه منابع انسانی، اتلاف وقت و منابع به واسطه حضور فیزیکی افراد در محل، تشریفات زائد اداری و عدم چابکی در فرآیندها مواجه ساخته است که عدم مدیریت صحیح این مسائل مانع از دست یافتن این اداره به اهداف عالی خود می‌شود.

فرایند منابع انسانی
متدلوژی بازطراحی فرایند

نیازمندی‌های مشتری

فرآيندها، بنيان سيستم و سازمان هر مجموعه‌ای را تشکيل داده و ارزش‌های تدارک دیده شده در سازمان را به ذينفعان و مخاطبان می‌رسانند. از سوی ديگر بازطراحی، بهبود مستمر و همسوسازی فرآيندها در راستای رسالت و مأموریت سازمان، تضمین‌کننده نيل به چشم‌انداز مطلوب می‌باشد.
عدم پرداختن به اين نيازهای حياتی در مقطع کنونی می‌تواند برای اداره کارگزینی مشکلاتی را بوجود آورد که پيامدهای آن شامل موارد ذيل می‌شود:

  • ناتوانی در ايجاد همگرايی میان برنامه‌ها و فعاليت‌های سازمانی
  • بوجود آمدن دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌‌ها، بخش‌نامه‌های متعدد با اهداف متناقض
  • بوجود آمدن فرآيندهای غير هم راستا با نيازهای ذينفعان
  • عدم همراستایی فرآیندهای شرکت با اهداف و مأموریت کلان
  • تصميات انفعالی و کاهش توانايی در پاسخگويی به شرايط آينده محيط

خدمات ارائه شده

متدلوژی بازطراحی فرایند

گواهی حسن انجام کار