فرایند کاوی

Process Mining

چند سالی است از تبدیل سازمان‌های وظیفه‌گرا به سازمان‌های فرآیندگرا می‌گذرد. اولین قدم در ایجاد کسب‌وکار فرآیندگرا، ایجاد نگاه جدید به سازمان، با ذره بین فرآیندها است. فرایند کاوی یک تکنیک و یک ابزار کمکی برای بازسازی فرایندهای کسب‌وکار از رویدادهای ثبت شده در یک سیستم اطلاعاتی است. در واقع فرآیند کاوی شامل کشف (discovery)، نظارت (conformance checking) و بهبود فرآیند‌های حقیقی(enhancement) با استفاده از استخراج دانش از نگاره‌های رویداد (event logs) سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان می‌باشد.

در چرخه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار به روش سنتی، تمامی مراحل از طریق مصاحبه با خبرگان انجام می‌شد درحالیکه در روش فرآیندکاوی، مراحل چرخه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار بر مبنای داده‌های ثبت شده به انجام می‌رسد. فرآیند برمبنای داده‌ها کشف می‌شود، با استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای فرآیندکاوی تحلیل می‌شود و سپس پیشنهادات بهبود ارائه می‌شود.

عمده خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر است:

  • شناخت و تحلیل دقیق وضع موجود فرآیندهای سازمان
  • شناسایی گلوگاه‌های فرآیند(آنالیز گلوگاه ها)
  • شناسایی اقدامات مشابه و اضافی در فرآیند
  • شناسایی افراد و اقدامات کلیدی در فرآیند
  • بررسی میزان انطباق فرآیندهای در حال اجرا با ساختار تعریف شده برای آن‌ها
  • بهینه‌سازی فرآیندهای موجود
  • ارائه پیشنهادها در جهت بهبود فرآیندها
process-mining

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!