طرح‌ریزی استراتژیک، توسعه مدل کسب‌وکار و طراحی زنجیره تأمین شبکه آزمایشگاهی تشخیص

طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه یکپارچه و متمرکز آزمایشگاهی (سیما)

طراحی و برنامه برای توسعه شبکه تحقیقاتی توربین گاز

طراحی، توسعه و استقرار پلتفرم یکپارچه شبکه توربین گاز

طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت پروژه

مدلسازی، بازطراحی و پیاده‌سازی فرایندهای اداره‌ی کارگزینی اعضای هیئت علمی