پل ارتباطی دانشگاه و صنعت

سجایانگار ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات

ارزش پیشنهادی سجایانگار
کارکردهای سیما

سیما

(سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی)

امکانات همآور

همآور

(سامانه تعاملی سازمانی)

مشتریان و سوابق

ارتباط مشاورین ما با شما و درخواست دمو!

آخرین اخبار