جلسه شبکه تشخیص آزمایشگاهیان

این جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره شبکه تشخیص آزمایشگاهیان  و ارائه سرویس‌ها و خدمات سامانه سیما برگزار شد. 28 فروردین 1398