بازدید مدیرعامل سجایانگار، جناب آقای دکتر رسولی، از منطقه آزاد تجاری ارس

منطقه ارس از دیرباز جایگاه مهمی در تجارت جهانی داشته و همواره مورد توجه بازرگانان و مسافران آسیا – اروپا و جاده ابریشم بوده است. علاوه بر اهمیت این منطقه در تجارت و تزانزیت، ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی این منطقه نیز بر ظرفیت‌های آن افزوده است. هدف از این بازدید، …

بازدید مدیرعامل سجایانگار، جناب آقای دکتر رسولی، از منطقه آزاد تجاری ارس ادامه »