گواهی‌ها

گواهی سطح آمادگی فناوری (TRL)

گواهی مدیریت سرمایه انسانی
گواهی سامانه مدیریت منابع انسانی
گواهی هوش تجاری
گواهی سامانه هوش کسب‌وکار (BI)
گواهی سامانه هماور
گواهی سامانه تعاملی سازمانی (همآور)

گواهی حسن انجام کار

گواهی ابرآزما
حضور فعال در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار کشور
گواهی حسن انجام کار
گواهی رضایت آزمایشگاه پزشکی ری از عملکرد تیم سجایانگار
حسن انجام کار
گواهی رضایت از عملکرد تیم سجایانگار در پروژه شناسایی و بازطراحی فرآیندهای امور اداری دانشگاه علم و صنعت ایران